Darowizna czy umowa dożywocia? Co jest korzystniejsze dla przyszłego spadkobiercy

Dysponowanie własnym majątkiem nie jest jedynie prawem podmiotu, ale też konkretną czynnością prawną wywołującą określone skutki prawne. Aby unikać przyszłych niejasności, spadkodawca powinien dokładnie i jednoznacznie uregulować status prawny nieruchomości. Wielokrotnie za pomocą umów cywilnoprawnych, takich jak umowa dożywocia czy umowa darowizny, osoba (przyszły spadkodawca) przekazuje nieruchomość innej osobie, gwarantując sobie w zamian opiekę na przyszłość.

UMOWA DAROWIZNY

Zgodnie z art. 888 § 1 k.c., umowa darowizny polega na zobowiązaniu darczyńcy do nieodpłatnego przekazania obdarowanemu pewnego świadczenia kosztem własnego majątku. By była ważna, musi zostać sporządzona w formie aktu notarialnego i przyjęta przez obdarowanego. Jeśli obdarowany jest w związku małżeńskim, przekazane dobro wchodzi do jego majątku osobistego, chyba że darczyńca postanowi inaczej. Obdarowany ma obowiązek poinformować odpowiedni urząd skarbowy o umowie darowizny w ciągu sześciu miesięcy od jej otrzymania. Darczyńca ma prawo określić specyficzne warunki, które obdarowany musi spełnić w kontekście przekazanej nieruchomości, zgodnie z art. 893 k.c. Dla zabezpieczenia interesu darczyńcy, obdarowany może ustanowić na jego rzecz dożywotnią służebność mieszkania, dając mu prawo do bezpłatnego korzystania z darowanego miejsca. Darowiznę można odwołać, jeśli obdarowany wykaże rażącą niewdzięczność wobec darczyńcy. Decyzję o odwołaniu podejmuje sąd po odpowiednim postępowaniu.

UMOWA DOŻYWOCIA

Zgodnie z art. 908 § 1 k.c., umowa dożywocia polega na przeniesieniu nieruchomości na nabywcę, który w zamian zobowiązuje się do zapewnienia zbywcy utrzymania przez całe jego życie. Nabywca ma obowiązek zaopatrzyć zbywcę w niezbędne środki do życia, takie jak mieszkanie, jedzenie czy opiekę w chorobie. Zakres obowiązków nabywcy może być określany w umowie, która musi być zawarta w formie aktu notarialnego. Podatki wynikające z umowy dożywocia obowiązują niezależnie od relacji między stronami i są obliczane na podstawie wartości rynkowej nieruchomości. Art. 913 § 1 k.c. pozwala na modyfikację umowy w sytuacji, gdy relacje między stronami uniemożliwiają dalsze wspólne funkcjonowanie. W takim przypadku zobowiązanie nabywcy może zostać przekształcone w wypłatę renty dożywotniej.

Obie umowy, darowizny i dożywocia, oferują unikalne korzyści i odpowiadają różnym potrzebom oraz oczekiwaniom stron. Umowa darowizny pozwala na nieodpłatne przekazanie majątku z możliwością ustalania specyficznych warunków oraz zabezpieczenia interesu darczyńcy, np. poprzez ustanowienie służebności mieszkania. Istnieje też możliwość odwołania darowizny przez sąd w przypadku rażącej niewdzięczności obdarowanego. Z kolei umowa dożywocia opiera się na przeniesieniu własności nieruchomości na nabywcę w zamian za zapewnienie zbywcy dożywotniego utrzymania. Ta umowa może podlegać opodatkowaniu i umożliwia elastyczność w zakresie obowiązków nabywcy, z możliwością przekształcenia zobowiązania w rentę dożywotnią w określonych sytuacjach.

Share on facebook

Chcesz wiedzieć więcej?

Skontaktuj się z nami!