Podział spadku po rodzicach

Utrata bliskiej osoby, zwłaszcza rodzica, to wyjątkowo trudne doświadczenie, które często wiąże się z koniecznością załatwienia licznych formalności, w tym tych związanych z kwestiami spadkowymi. Proces sukcesji po rodzicach może przybierać różne oblicza w zależności od obecności lub braku testamentu.

Majątek wchodzący w skład spadku

Majątek pozostawiony przez zmarłego, to zbiór praw majątkowych i osobistych, które przysługują spadkobiercy. Składają się na nią nie tylko aktywa, czyli nieruchomości, ruchomości, prawa majątkowe, środki finansowe, papiery wartościowe, czy wierzytelności, ale także pasywa, które reprezentują zobowiązania zmarłego, takie jak: kredyty, pożyczki, zaległości podatkowe i inne zobowiązania cywilnoprawne. Warto podkreślić, że przyjmując spadek, spadkobierca przyjmuje zarówno dobra, jak i długi zmarłego…

Ustalanie spadkobierców

W przypadku braku testamentu, spadkobiercy są ustalani na podstawie przepisów ustawowych zawartych w Kodeksie cywilnym. Prawo to reguluje kwestię dziedziczenia w sytuacji, gdy zmarły nie pozostawił wyraźnych wskazówek co do podziału majątku. Gdy spadkodawca sporządzi testament, proces dziedziczenia ulega uproszczeniu. Testament precyzyjnie określa, którzy spadkobiercy i w jakim zakresie otrzymają część majątku.

Rola testamentu w procesie dziedziczenia

Testament jest dokumentem, w którym spadkodawca w sposób precyzyjny wskazuje, jak ma zostać podzielony jego majątek po śmierci. W jego świetle, majątek może zostać przekazany zarówno krewnym, jak i osobom trzecim. Jeśli testament nie uwzględnia pewnych zstępnych, mogą oni sięgnąć po instytucję zachowku, regulowaną przez art. 991-1011 Kodeksu cywilnego. Zachowek to część majątku, która przysługuje zstępnemu, jeżeli został on pominięty w testamencie lub został w nim uwzględniony w sposób nieproporcjonalny do przysługującego mu udziału w spadku ustawowym. Wobec powyższego, kwestie spadkowe są obszarem wymagającym precyzyjnej analizy i często konsultacji z ekspertem prawa spadkowego.

Odrzucenie spadku

Odrzucenie spadku jest procedurą prawną, umożliwiającą spadkobiercy rezygnację z nabywania majątku zmarłego, zwłaszcza gdy obawia się przejęcia związanych z nim długów. Oświadczenie o odrzuceniu spadku winno zostać złożone przed właściwym sądem lub notariuszem w terminie 6 miesięcy od momentu uzyskania wiedzy o powołaniu do spadku. Proces ten jest dostępny zarówno dla spadkobierców ustawowych, jak i testamentowych. Osoby mające pełną zdolność do czynności prawnych mogą dokonać tej czynności osobiście, natomiast dla osób bez pełnej zdolności prawnej oświadczenie może być złożone przez ich przedstawicieli ustawowych z odpowiednią zgodą sądu. Alternatywnie, z upoważnieniem w formie pisemnej z notarialnie poświadczonym podpisem, można działać przez pełnomocnika.

Share on facebook

Chcesz wiedzieć więcej?

Skontaktuj się z nami!