Dział spadku Katowice

Co powinienem wiedzieć w sprawie działu spadku?

Zazwyczaj spadek dziedziczony jest przez kilka osób. Najczęściej do stwierdzenia nabycia spadku dochodzą dzieci i małżonek. Nabycie spadku powoduje, że każda z tych osób nabywa jakiś ułamek w każdej z rzeczy która wchodziła do spadku. Bywa to skomplikowane. Żeby tę sytuację uporządkować, żebyś mógł nabyć spadek lub ustalić kto i w  jakiej wysokości ma Cię spłacić – należy przeprowadzić dział spadku.

spadek dział spadku

Czy dział spadku jest obowiązkowy?

Prawo nie przewiduje takiego obowiązku i właśnie dlatego wielu ludzi pomija sądowy dział spadku. Stan współwłasności prędzej czy później i tak przestanie istnieć. W którymś momencie współwłaściciel (tu: spadkobierca) bądź jego następcy prawni będą z różnych powodów zmęczeni stanem współwłasności. 

Dlaczego warto znieść wspólność majątku spadkowego?

Wspólność majątku spadkowego wiąże się z  koniecznością uzgadniania stanowiska w bardzo wielu kwestiach, np. w zakresie sprzedaży jakiegoś składnika majątku, zarządzania odziedziczoną nieruchomością wspólną, dogadywania się, który spadkobierca ma w danym momencie korzystać z samochodu będącego przedmiotem działu spadku. Dlatego tak ważne jest zniesienie współwłasności i przeprowadzenie działu spadku. 

Dział spadku - co jest jego przedmiotem?

Jeżeli chodzi o dział spadku to w jego skład wchodzą wyłącznie aktywa spadkowe. Czyli dodatnie składniki majątku. Tym samym przedmiotem działu spadku nie są długi spadkowe.

Ile jest czasu na sądowy dział spadku?


Nie ma takiego terminu. Odsuwanie w czasie takiego podziału to jednak bardzo złe zachowanie. Z praktycznych powodów lepiej uporządkować tą sprawę jak najszybciej. Zwlekanie z działem spadku często powoduje, że liczba uczestników takiego postępowania rośnie. A załatwienie sprawy wydłuża się i komplikuje. Warto rozpocząć procedurę od razu kiedy zakończyło się stwierdzenie nabycia spadku. 

Dlaczego dział spadku w Katowicach - czy najlepiej zrobić jak najszybciej?

Bieżące korzystanie z rzeczy wchodzących w skład spadku może być problematyczne. Z upływem czasu coraz trudniej z dowodami dotyczącymi choćby nakładów, bezumownego korzystania, zasiedzenia. Nie mówiąc o zacieraniu się w pamięci pewnych sytuacji.

Późniejsze poszukiwanie spadkobierców w kraju i za granicą jest oczywiście możliwe ale bywa, że jest bardzo trudne. A  co jak jeden ze spadkobierców wpadnie na  pomysł, zasiedzenia majątku spadkowego? A co jeśli wartość spadku spadnie?

Z tych oraz wielu innych przyczyn szczerze radzimy i gorąco zachęcamy, aby podziału spadku dokonać możliwie jak najszybciej. Najlepiej po zakończeniu formalności związanych ze stwierdzeniem dziedziczenia

Czym jest umowny dział spadku - Katowice?

Umowny dział spadku następuje na mocy podpisania przez wszystkich spadkobierców umowy o dział spadku. Może również wystąpić na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców. Umowny dział spadku powinien w zasadzie objąć cały spadek.

W jaki sposób można przeprowadzić dział spadku?


Spadek może zostać podzielony między spadkobiercami:

1.       Poprzez zawarcie umowy o dział spadku – na podstawie zgodnego wniosku uczestników. Jeżeli mamy zgodę wszystkich zainteresowanych. Gdy w skład spadku wchodzi nieruchomość, udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub gdy w skład spadku wchodzi całe przedsiębiorstwo wówczas konieczny będzie udział notariusza. W innych wypadkach wystarczy zwykła umowa o dział spadku.

2.       W sądzie – jeżeli nie ma zgody między zainteresowanymi. Wtedy należy przekazać sprawę sądowi rejonowemu, właściwemu dla ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego, a jego stronami są wszyscy spadkobiercy. Oczywiście Sąd jest władny aby dokonać podziału każdego składnika majątku również tego co wchodzi w skład przedsiębiorstwa.

Ile kosztuje dział spadku - Katowice?

Podział spadku w sądzie będzie zazwyczaj tańszy niż taki sam podział takiego samego spadku ale dokonany u notariusza. W sądzie opłaty od działu spadku wynoszą:

Dodatkowo jeżeli w skład spadku wchodzi nieruchomość, zmianę właściciela należy wpisać do księgi wieczystej. W tym celu spadkobierca powinien złożyć wniosek o wpis prawa własności do księgi wieczystej. Wniosek taki składa się na specjalnym formularzu („KW-wpis”), podlega on opłacie stałej w wysokości 200 zł.

Jak wygląda dział spadku u notariusza?

Tymczasem u notariusza stawki zależą od co dział spadku obejmuje. Wysokość takich stawek wynika z dość rozbudowanego wzoru zawartego w rozporządzeniu.

Stawki te wahają się w przybliżeniu od 3% wartości spadku, gdy majątek spadkowy jest niewielki (do wartości 10.000 zł), po opłatę 0,2% przy spadkach o wartości powyżej 1.000.000 zł.

Do tych opłat notariusz dolicza jeszcze podatek VAT oraz dodatkowe kwoty za wypisy aktu notarialnego. Dla przykładu jeżeli dziedziczeniu podlega majątek o wartości 300.000 zł. notariusz może naliczyć opłatę w wysokości 2.400 zł.

Dlatego wydaje się, że dział spadku dokonywany w sądzie – zwłaszcza dział spadku zgodny, jest dużo tańszy, aczkolwiek nieco wydłużony w czasie.

Częściowy dział spadku

Może się tak zdarzyć, że majątek spadkowy jest znaczny, a sytuacja prawna części składników nie jest jasna. Problemem może być to, czy dany składnik rzeczywiście wchodzi w skład majątku spadkowego, czy też jest własnością kogoś innego. Część majątku spadkowego może znajdować się za granicą. 

Czy w takich sytuacjach można wyłączyć ten składnik majątku spod działu spadku?

Nie ma żadnych ograniczeń, by taki składnik majątku został wyłączony z działu spadku. Spadkobiercy dokonując działu majątku spadkowego w ten sposób mogą dowolnie określić te składniki majątku, które będą podlegać podziałowi w ramach zawieranej przez nich umowy. 

Na czym polega dział spadku?

Są trzy podstawowe metody, które w niektórych przypadkach mogą występować łącznie i uzupełniać się.:

Czy spłaty trzeba dokonać od razu?

Niekoniecznie. Jeżeli do działu spadku dochodzi w umowie to terminy spłat pozostałych stron ustalamy w drodze negocjacji i wpisujemy do takiej umowy działowej. Dokonując działu spadku w sądzie to, sąd wskazuje na termin płatności, a także określa odsetki, gdy termin nie byłby dotrzymany.

Czy spłaty można rozłożyć na raty?

Istnieje też możliwość rozłożenia spłat i dopłat przez sąd na raty do maksymalnie 10 lat.

Zwłaszcza przy takim odroczeniu płatności  oraz zabezpieczenia takiej płatności przez sąd na przykład przez ustanowienie hipoteki.

Po co spadkobiercy stwierdzenie nabycia spadku?

Stwierdzenie nabycia spadku wskazuje komu i w jakiej części spadek przypadł, a także czy dziedziczenie następuje na podstawie ustawy czy testamentu.

podpisami notarialnie poświadczonymi

Czy spadkobiercą może być osoba małoletnia?

Małolat to też człowiek. Może nabywać majątek w drodze działu spadku. Może otrzymywać pieniądze z tytułu spłat i dopłat. Taki małoletni jest reprezentowany przez przedstawiciela ustawowego, którym najczęściej jest jeden z rodziców. To ten rodzic występuje w sądzie, podpisuje dokumenty do czasu osiągnięcia pełnoletności. Czynności takiego dorosłego przedstawiciela odbywają się pod kontrolą sądu opiekuńczego. Sąd ten decyduje, wyraża zgodę lub odmawia zgody na czynności dotyczące majątku małoletniego dzieciaka.

formie aktu notarialnego

Czym kieruje się sąd jak dokonuje takich podziałów?

Sąd rozdzieli przedmioty i prawa należące do prawa spadkowego według własnego uznania biorcą pod uwagę konkretną sytuację, a między innymi bierze pod uwagę takie kwestie jak na przykład:

1.       Możliwości płatnicze, majątek posiadany przez poszczególnych spadkobierców – chodzi tutaj o dokonanie oceny kogo realnie stać na dokonanie spłaty  pozostałych spadkobierców. Jak ktoś jest na granicy możliwości płatniczych możliwe jest rozłożenie na raty lub/oraz zabezpieczenie płatności

2.       Stosunek poszczególnych spadkobierców do przedmiotu wchodzącego do spadku, indywidualne przywiązanie do tego przedmiotu, możliwość jego praktycznego wykorzystania przez konkretnego spadkobiercę itp. Na przykład jeżeli dwóch spadkobierców chce przejąć tą samą nieruchomość to sąd przyzna ją tej osobie, która mieszka po sąsiedzku, ma możliwość i umiejętność zagospodarowania tej działki, bardziej jej potrzebuje i stać ją żeby spłacić drugą osobę.

3.       Indywidualne potrzeby poszczególnych spadkobierców.

4.       Stosunki i relacje łączące lub dzielące spadkobierców – to na wypadek gdyby daną rzecz trzeba lub jej fragment trzeba było dać na współwłasność różnym osobom.

Odziedziczyłem Kredyt hipoteczny. Co się stanie z kredytem i hipoteką przy podziale majątku?

Niestety nic się nie stanie. Kredytu nie da się podzielić.  

Sąd nie może też orzec kto ma dalej spłacać kredyt hipoteczny. Sąd w postępowaniu o podział spadku dzieli tylko aktywa. Podziałowi majątku nie może podlegać kredyt. Oznacza to, że hipoteka obciążająca nieruchomość nadal będzie obciążała tą nieruchomość.  

W przypadku działu spadku i przyznania nieruchomości na własność jednego spadkodawcy, nabędzie on nieruchomość razem z hipoteką. Jeśli przed działem spadku jeden ze spadkobierców spłaci kredyt, może on żądać od pozostałych spadkobierców zwrotu części takiej spłaty.

Do chwili działu spadku spadkobiercy ponoszą solidarną odpowiedzialność za długi spadkowe. Jeżeli jeden ze spadkobierców spełnił świadczenie, może on żądać zwrotu od pozostałych spadkobierców w częściach, które odpowiadają wielkości ich udziałów. Od chwili działu spadku spadkobiercy ponoszą odpowiedzialność za długi spadkowe w stosunku do wielkości udziałów.

Mała podpowiedź. Pamiętaj, że w dzisiejszych czasach wiele kredytów indeksowanych i denominowanych do walut obcych jest unieważniana przez sądy. Takie unieważnienie umowy mogłoby nie tylko załatwić problem kredytu ale również może umożliwić uzyskanie znacznych korzyści. Co raz częściej bank idą na kompromis . Wiele zależy od treści umowy kredytowej i  umiejętnego podjęcia tematu z bankiem.

O czym jeszcze pamiętać gdy chodzi o stwierdzenie nabycia spadku?

 Sąd może też rozstrzygać wzajemne roszczenia, które pojawiają się pomiędzy poszczególnymi spadkobiercami z powodu posiadania określonych przedmiotów spadkowych, bezumownego korzystania, poniesionych nakładów, na przykład remontów, najmu, a także spłaconych długów spadkowych, na przykład finansowania pogrzebu. Trzeba pamiętać, że te wszystkie uboczne roszczenia trzeba zgłosić w takim postępowaniu działowym gdyż mogą po prostu wygasnąć.

Dział spadku to temat rzeka. Dlatego tak nas fascynuje. Otrzymujemy mnóstwo innych drobiazgowych pytań, na które nie sposób odpowiedzieć na stronie internetowej. Wiele pytań dotyczy sposobów wyceny przedmiotów majątkowych, jak wycenić do podziału akcje, udziały, dom z hipoteką.

  • Czy sąd w postępowaniu działowym może ustanowić dożywocie?
  • W jaki sposób udowadnia się wysokość nakładów?
  • Czy da się zasiedzieć nieruchomość w postępowaniu działowym?

Po prostu napiszcie do nas. Żadnego pytania nie lekceważymy. Do każdej Waszej wątpliwości podchodzimy na serio. Zapraszamy również do naszej Kancelarii w Katowicach.