Dziedziczenie długów – kiedy spadek jest obciążeniem?

W trakcie życia jesteśmy wciąż zmuszeni do obrotu środkami finansowymi od podstawowych czynności jak zakupy, aż po pożyczki i kredyty. Po naszej śmierci nasza rodzina i bliscy zostaną spadkobiercami majątku, który po sobie zostawiliśmy w tym także długów. Istnieją jednak dość proste kroki i procedury, które mogą ułatwić nam przygotowanie się do procesu  dziedziczenia

Co robić przed przyjęciem spadku ?

Według Kodeksu cywilnego w momencie śmierci wszelkie prawa i obowiązki majątkowe zostają przekazane na spadkobierców. Dobrą decyzją będzie zatem dokładna analiza dokumentów zmarłego, w których często możemy znaleźć informacje dotyczące pożyczek, kredytów i innych zadłużeń, których spadkodawca nie zdążył uregulować. Nawet tak podstawowe czynności mogą już dać konieczne informacje do stwierdzenia czy spadek, który ma otrzymać spadkobiorca będzie obciążeniem finansowym czy wzbogaceniem.

Czy można zrezygnować z przyjęcia spadku ?

Jeśli okażę się, że spadek nie będzie zbyt korzystny dla spadkobiorcy, może on postarać się o odrzucenie spadku.  Spadkobiorca ma maksymalnie 6 miesięcy na złożenie oświadczenia spadkowego, a termin ten  podlega przedłużeniu tylko w wyjątkowych okolicznościach takich jak: groźby, błąd przy składaniu oświadczenia czy też zupełne niezłożenie dokumentu z powodów wymienionych wcześniej.  Aby sąd zatwierdził wniosek o uchylenie się od odpowiedzialności prawnej spadkobiorca musi udowodnić iż sytuacja wynikła poprzez błąd w dokumentach spadkowych, lub z braku świadomości o długach spadkodawcy. Czas na ponowne złożenie wniosku w przypadku błędu wynosi rok od momentu wykrycia nieprawidłowości.

Co w sytuacji kiedy są inni spadkobiorcy ?

Kiedy spadkobierców jest kilku, odpowiedzialność za długi spadkowe jest zbiorowa. Ta sytuacja ulega zmianie po podziale spadku, a w praktyce oznacza to, że do momentu kiedy spadek nie jest podzielony wierzyciel ma prawo żądać spłaty zadłużenia od każdego ze spadkobierców. Po spłaceniu długów przez jednego z spadkobierców, reszta zostaje zwolniona z obowiązku spłaty zadłużenia, co oczywiście nie oznacza, że nie poniosą oni żadnej odpowiedzialności finansowej. Spadkobiorca, który sam spłacił dług może żądać zwrotu poniesionych kosztów od pozostałych spadkobiorców. Kwoty, które będą zwracane spadkobiorcy od pozostałych są zależne od wielkości ich udziałów spadkowych. Istnieje oczywiście także opcja spłaty całego zadłużenia przez jednego spadkobiorcę, lecz wymagana jest wtedy umowa między nimi deklarująca spłatę całości długu wierzycielowi przez jednego spadkobiercę.

Podatek od spadku

Inną istotną kwestią po stwierdzeniu nabycia spadku jest podatek od spadku. Zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku spadkowego nastąpi kiedy w urzędzie skarbowym zgłosimy nabycie spadku w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od momentu uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku. W momencie nie dotrzymania danego terminu opłata podatkowa zostanie narzucona zgodnie z obowiązującymi normami.

Share on facebook

Chcesz wiedzieć więcej?

Skontaktuj się z nami!